บุคลากรในองค์กร

“ร้องทุกข์ 1 ครั้ง ดีกว่าบ่น 1,000 ครั้ง”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ผู้บริโภคในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
  2. เพื่อสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคให้สามารถดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสาธารณะ
  4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ
  5. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง หรือการดำเนินงานทางการเมืองอันขัดต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ที่อยู่สำนักงาน :: 105/13 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

เบอร์ติดต่อ :: 098-8249485

ผู้ประสานงานหลัก :: นางสาวชมพูนุช เอโกบล
E-mail :: maeklongconsumer@gmail.com

Line OA ID :: @269physm

รายชื่อบุคลากรในองค์กร

หน่วยงานประจำจังหวัดสมุทรสงคราม สภาองค์กรของผู้บริโภค : https://www.tcc.or.th/tcc-agency/

แผนที่สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม