แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 • คำอธิบาย *** โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างนี้ เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของท่าน *** ข้อควรทราบ ก่อนร้องทุกข์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ข้าพเจ้าได้รับทราบขณะร้องทุกข์แล้วว่า
 • 1. หน่วยงานนี้เป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ซึ่งมีฐานะเป็นผู้แทนของผู้บริโภค มีอำนาจดำเนินการให้ความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และอำนาจอื่น ๆ ตามที่ พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 และข้อบังคับของสภาองค์กรของผู้บริโภคกำหนด
 • 2. ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ‘ผู้บริโภค’ คือ ผู้ใดก็ตามที่ซื้อ รับบริการ รับโฆษณา คำชักชวน จากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อ สินค้าหรือรับบริการ โดยไม่คำนึงว่าจะมีการเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ‘ผู้ประกอบธุรกิจ’ คือ ผู้ใดก็ตามที่ ขาย ผลิต สั่งหรือนำเข้ามาในประเทศเพื่อขาย รวมถึงผู้ซื้อมา ขายต่อ หรือให้บริการ รวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณา
 • 3. การร้องทุกข์ต่อหน่วยงานนี้ไม่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลง แต่อายุความในการฟ้องคดีจะหยุดลงชั่วคราวเมื่อได้มีการเจรจาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค จนกว่าจะมีฝ่ายใดยกเลิกการเจรจา
 • 4. หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่รับเรื่องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้ร้องทุกข์กับหน่วยงาน ผู้ร้องทุกข์สามารถติดตามเรื่องได้ผ่านช่องทาง ❀ ที่อยู่ : 105/13 ม.2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ❀ facebook : สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม ❀ Email : maeklongconsumer@gmail.com ❀ โทรศัพท์ 098-8249485
 • 5. การร้องทุกข์ต่อ หน่วยงานไม่ตัดสิทธิผู้ร้องทุกข์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยตนเอง ข้าพเจ้าได้รับทราบว่า เรื่องร้องทุกข์ที่หน่วยงานอาจพิจารณาให้ยุติเรื่อง มีดังนี้ 1. ผู้ร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือชดเชยความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจคู่กรณีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. ผู้ร้องทุกข์แจ้งขอถอนเรื่องด้วยตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เช่น อีเมล์ ไลน์ เป็นต้น 3. ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องทุกข์ได้เลย เป็นระยะเวลาต่อเนื่องเกิน 90 วันนับแต่วันที่มีการติดต่อครั้งสุดท้าย

  คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือโฆษณาที่สงสัยว่าผิดกฏหมาย หรือสงสัยว่าอาจมีสารอันตราย ตาม 4 สงสัย 2 ส่งต่อ
  สงสัย 1. ไม่มีหลักฐานการอนุญาต เช่น ยาไม่มีเลขทะเบียนยา, อาหารไม่มีเลข อย. , เครื่องสำอางไม่มีเลขที่จดแจ้ง, โฆษณาไม่ได้รับอนุญาต
  สงสัย 2. ขาดข้อมูลชื่อสถานที่ผลิต?
  สงสัย 3. โฆษณากล่าวอ้างเกินจริง
  สงสัย 4. ใช้แล้วผิดปกติ? เช่น หายปวดทันที ผอมรวดเร็ว บวม ผื่นขึ้น ผิวขาวทันที ฯลฯ
  ส่งต่อ 1. ส่งต่อเพื่อเตือนภัยคนใกล้ตัว
  ส่งต่อ 2. ส่งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดี
  โปรดแนบเอกสารประกอบการขายต่างๆ เช่น กล่องบรรจุ โปสเตอร์ แผ่นพับ หรือเอกสารโฆษณาต่างๆ เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินการต่อไป