เกี่ยวกับสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม

สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม องค์กรสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหาผลกำไร ได้รับการประกาศจากนายทะเบียนกลาง จดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 276 จัดตั้งเป็นหน่วยงานประจำจังหวัด ลำดับที่ 14 ภารกิจและบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด คุ้มครองสิทธิ โดยการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาไกล่เกลี่ย หรือประนีประนอมยอมความ ตรวจสอบ ติดตามเฝ้าระวัง เตือนภัย ปัญหาผู้บริโภคตามสถานการณ์หรือตามปัญหาของพื้นที่ สนับสนุนการรวมตัว ช่วยเหลือสมาชิก และองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้บริโภคและร่วมกันผลักดันนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค

“เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงครามเข้มแข็ง พิทักษ์สิทธิตนเองและประชาชน สานพลังความร่วมมือทุกภาคส่วน สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค”

พันธกิจองค์กร

 1. สนับสนุนความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงครามให้สามารถพิทักษ์สิทธิตนเองและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
 2. ประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
 3. สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างการตื่นตัวให้กับผู้บริโภคให้รู้และตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

 1. การสนับสนุนในการสร้างกฎหมายที่เพิ่มความเข้มงวดในการปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภค
 2. การส่งเสริมการใช้สิทธิ์ของผู้บริโภคโดยการจัดกิจกรรมและการศึกษาเพื่อเพิ่มความตระหนักในสิทธิ์ของผู้บริโภค
 3. การสนับสนุนในการตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม
 4. การส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในการให้บริการที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
 5. การสนับสนุนในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคสินค้า
 6. การส่งเสริมการสร้างศูนย์กลางข้อมูลสำหรับผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์และการใช้บริการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
 7. การสนับสนุนในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค
 8. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการใช้สิทธิ์ของผู้บริโภค
 9. การส่งเสริมความรับผิดชอบของสมาชิกในสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค
 10. การสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภคในอนาคต
 11. การจัดทำและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการลงโทษผู้ที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมและอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยของตน
 12. การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์และการใช้บริการของผู้บริโภค โดยจัดทำและส่งเสริมการใช้เครื่องมือเพื่อรับรู้และรายงานการละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภค
 13. การสนับสนุนในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ และสิทธิ์ของผู้บริโภค โดยจัดทำและส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 14. การส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภค
 15. การสนับสนุนในการสร้างสังคมที่มีการใช้บริการและการซื้อขายออนไลน์อย่างปลอดภัย โดยจัดทำและส่งเสริมเครื่องมือในการตรวจสอบความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของการซื้อขายและการใช้บริการออนไลน์
 16. การสนับสนุนในการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายสากลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ผู้บริโภค โดยเป็นผู้ร่วมในการก้าวหน้าสู่การรับรองและการยอมรับของการคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคในระดับสากล
 17. การสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ผู้บริโภค โดยจัดทำและส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ์และการใช้บริการต่าง ๆ ของผู้บริโภค
 18. การสนับสนุนในการติดตามและออกตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ผู้บริโภค โดยจัดทำและพัฒนาช่องทางการร้องเรียนและการรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค
 19. การสนับสนุนในการจัดตั้งกลุ่มผู้บริโภคเพื่อสนับสนุนและปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค โดยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและการทำงานร่วมกันของกลุ่มผู้บริโภค
 20. การสนับสนุนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อกับผู้บริโภค เพื่อเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้บริโภค
 21. การสนับสนุนในการเชื่อมโยงและร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างสังคมที่มีการคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคและส่งเสริมการเป็นผู้บริโภคที่มีความต่อเนื่องและมั่นคง
 22. การสนับสนุนในการจัดตั้งและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจกันในหมู่ชน
 23. การสนับสนุนในการเผยแพร่และส่งเสริมการใช้สื่อสารที่ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ์ผู้บริโภค โดยให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์และการใช้บริการต่าง ๆ ของผู้บริโภค
 24. การสนับสนุนในการดำเนินการตลาดที่เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสิทธิ์ผู้บริโภค โดยไม่เกินข้อจำกัดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 25. การสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีการเข้าถึงบริการและสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย
 26. การสนับสนุนในการเชื่อมโยงและร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างสังคมที่มีการคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคและส่งเสริมการเป็นผู้บริโภคที่มีความต่อเนื่องและมั่นคง
 27. การสนับสนุนในการจัดตั้งและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจกันในหมู่ชน
 28. การสนับสนุนในการเผยแพร่และส่งเสริมการใช้สื่อสารที่ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ์ผู้บริโภค โดยให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์และการใช้บริการต่าง ๆ ของผู้บริโภค
 29. การสนับสนุนในการดำเนินการตลาดที่เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสิทธิ์ผู้บริโภค โดยไม่เกินข้อจำกัดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 30. การสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีการเข้าถึงบริการและสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ผ่านการดำเนินการด้านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคได้สร้างความตระหนักและเสริมสร้างความเข้าใจในสิทธิ์และความจำเป็นของการคุ้มครองผู้บริโภคในสังคม โดยเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความมั่นคงและมั่นใจในการใช้บริการและการซื้อขายสินค้า โดยมีการเข้าใจและยอมรับถึงการรับประกันสิทธิ์ของผู้บริโภคในระบบการค้าและการบริการ

นอกจากนี้ การส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นมิตรกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ได้สร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการเพิ่มความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสิทธิ์ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมและมีความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

ภาพการดำเนินกิจกรรม

 • ในปี 2566 สมาคมฯ พัฒนาความร่วมมือร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย 7 ตำบลเป้าหมาย ประกอบด้วย ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลนางตะเคียน ตำบลบางขันแตก ตำบลบางนางลี่ ตำบลสวนหลวง ตำบลบางกุ้ง-โรงหีบ และตำบลบางคนที-ยายแพง

 • องค์กรผู้บริโภคในพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย